Słowniczek programisty

Jeżeli jesteś osobą, która na co dzień nie pracuje jako programista, a chcesz zgłębić wiedzę z języków programowania, to właśnie dostajesz od nas swój pierwszy klucz do sukcesu. Przygotowaliśmy kilka pojęć, które z pewnością przydadzą ci się podczas nauki.

Aplikacja webowa to aplikacja, która jest zain­stalowana na ser­w­erze i dostępna pod adresem URL. Czym jest budowanie? Budowanie to pro­ces przek­sz­tał­ca­nia wszys­t­kich kodów źródłowych i innych plików w pro­jek­cie w arte­fakt, czyli postać gotową do uży­cia w innym projekcie.

Bug to błąd! Błąd, który powoduje niepraw­idłowe dzi­ałanie aplikacji. Devel­op­ment to nic innego jak: pro­jek­towanie, pro­gramowanie, testowanie i wdrażanie.

Pojęcie to odnosi się do wszys­t­kich czyn­ności związanych z real­iza­cjąpro­jektu. Kom­pi­lacjato zami­ana kodu źródłowego na taki, który można uruchamiać.

Kom­po­nent to nic innego jak log­iczna część całej aplikacji. Ser­wer aplikacji— środowisko, w którym uruchami­amy aplikacje webowe.

O wdraża­niu mówimy najczęś­ciej w przy­padku gotowych aplikacji sprzedawanych wielu klien­tom–pod poję­ciem „wdrażanie” cza­sami zaw­iera się także szkole­nie użytkown­ików w zakre­sie uży­wa­nia opro­gramowa­nia.